ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DPO)

- Ενημέρωση και συμβουλευτική στον ενδιαφερόμενο, είτε είναι Υπεύθυνος Επεξεργασίας (Data controller) είτε είναι Εκτελών την Επεξεργασία (Data Processor) προσωπικών δεδομένων - εκπαίδευση προσωπικού
- Παρακολούθηση της συμμόρφωσης του με τον GDPR, σε σχέση με τις Πολιτικές που τηρεί η επιχείρηση ή ο οργανισμός - ανάθεση υποχρεώσεων σε συγκεκριμένα πρόσωπα, ανάδειξη του ζητήματος της επαγρύπνησης
- Συμβουλευτικές υπηρεσίες στον ενδιαφερόμενο, σε σχέση με την Εκτίμηση Αντικτύπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων («ΕΑΠΠΔ» ή «DPIA»), σύμφωνα με το Άρθρο 35
- Συνεργασία με την Εποπτική Αρχή (ΑΠΔΠΧ)
- Σύνδεσμος μεταξύ της Εποπτικής Αρχής και του ενδιαφερομένου, ιδίως σε θέματα για τα οποία απαιτείται προηγούμενη διαβούλευση με την Εποπτική Αρχή, όπως προβλέπεται στο Άρθρο 36 και αφορά Εκτίμηση Αντικτύπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων