ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η εταιρεία μας εκπροσωπεί τους πελάτες της σε κάθε διαφορά τους έναντι του Ελληνικού Δημοσίου. Πέραν του Φορολογικού Δικαίου, το οποίο λειτουτργεί ως ξεχωριστό τμήμα, η εταιρεία μας έχει έντονη παρουσία, τόσο  στην  ακυρωτική διαδικασία (Συμβούλιο της Επικρατείας, Ακυρωτικές διαφορές στα δικαστήρια ουσίας από παραπομή του νόμου), όσο και στα διοικητικά δικατσήρια ουσίας (Διοικητικό Πρωτοδικείο, Διοικητικό Εφετείο, Αναιρετική αρμοδιότητα του ΣτΕ)
  · Διαφορές πολίτη – κράτους
(προσβολή δυσμενών για τον πολίτη πράξεων της Διοίκησης, όπως ανάκληση αδειών, απόρριψη αιτήσεων, ατομικών πράξεων γενικού περιεχομένου, κανονιστικών πράξεων, δασικών διαφορών, περιβαλλοντικών διαφορών, κοινωνικοασφαλιστικών διαφορών)
• Διοιητικές προσφυγές (ενστάσεις)
   · Δημόσιοι διαγωνισμοί (ενστάσεις, δικαστικές προσφυγές, αιτήσεις αναστολής)
   · Απαλλοτριώσεις
• Υπηρεσιακές προσφυγές
• Πειθαρχικά συμβούλια
• Ακύρωση μέτρων διοικητικής εκτέλεσης (κατασχέσεις – πλειστηριασμοί ακίνητης περιουσίας, κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών, κατασχέσεις μετοχών και εταιρικών μεριδίων).