ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Bέλτιστες νομικές και φορολογικές υπηρεσίες.

• Νομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες
   o Υπηρεσίες σχετικές με το εμπορικό δίκαιο
   o Διαδικασίες εγγραφής και δημοσιότητας όλων των νομικών προσώπων
   o Προετοιμασία εγγράφων σχετικών με κάθε εταιρική πράξη
   o Συμφωνίες εμπιστευτικότητας
   o Σύνταξη και υποστήριξη συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης, δικαιοχρησίας και πρακτόρευσης απαιτήσεων
   o Δίκαιο ηλεκτρονικού εμπορίου (Ηλεκτρονικά καταστήματα, υπηρεσίες σχετιζόμενες με θέματα κυβερνοχώρου, δικαιώματα και υποχρεώσεις μετόχων)
   o Διοικητικό και φορολογικό Δίκαιο
   o Φορολογικές διαφορές - δικαστήρια
   o Συμβούλιο της Επικρατείας (Περιβαλλοντικό Δίκαιο, Δημόσιες Συμβάσεις)
• Φορολογικές συμβουλευτικές υπηρεσίες
   o Συμβουλές για φορολογικά ζητήματα
   o Προσαρμοσμένος φορολογικός σχεδιασμός και στρατηγική
   o Κανονιστική Συμμόρφωση (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα)
   o Συμβουλές για εταιρικά και εμπορικά θέματα
   o Σύσταση Εταιρειών
   o Προετοιμασία και νομική εξέταση συμβάσεων
   o Εταιρική δομή / επιλογή εταιρικού νομικού τύπου