ΑΚΙΝΗΤΑ

- Έλεγχος τίτλων
- Επίλυση προβλημάτων ιδιοκτησιακού καθεστώτος
- Κτηματολόγιο (εγγραφή, ενστάσεις, αγωγές)
- Αγωγές χρησικτησίας ή/και προσβολής της νομής
- Εμπράγματες ασφάλειες
- Επίλυση κληρονομικών ζητημάτων
- Διαιτησία και διαμεσολάβηση
- Διοικητικό Δίκαιο
- Προετοιμασία φάκελου για προγράμματα ΕΣΠΑ και ευρωπαϊκά
- Συμμόρφωση με τον GDPR
- Υπηρεσίες Υπεύθυνου Προστασίας ( DPO)
- Πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία/κατοχύρωση καλλιτεχνικών έργων