ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΧΡΕΟΥΣ

Εφαρμογή βήμα-βήμα προγραμμάτων μετασχηματισμού των επιχειρήσεων:

- Παροχή συμβουλών σχετικά με συγχωνεύσεις-απορροφήσεις & εξαγορές (Μ&Α), διάσπαση εταιρίας ή/και διαχωρισμό θυγατρικών («spin-offs»), αποεπενδύσεις, αντλήσεις κεφαλαίων και οποιονδήποτε άλλων εταιρικών σχεδίων
- Σχεδιασμός και παροχή βοήθειας σε σχέδια εταιρικής ανασυγκρότησης και αναδιάταξης
- Βελτιστοποίηση των πηγών χρηματοδότησης
- Αναδιάρθρωση χρεών και δανείων
- Σχεδίαση και εκτέλεση ανασύστασης - Διαχείριση αλλαγών