ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΜΙΛΩΝ

Η εμπειρία μας στο χώρο του εταιρικού δικαίου εκτείνεται σε ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων, καθώς έχουμε συστήσει και παρακολουθούμε ως νομικοί σύμβουλοι, μεγάλες εταιρείες στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Παράλληλα, προσφέρουμε ένα δίκτυο συνεργαζομένων οικονομολόγων σε σχέση με τα χρηματο-οικονομικά και φοροτεχνικά θέματα που αναζητά ο πελάτης μας, με συνέπεια να δημιουργούμε μία ολοκληρωμένη λύση υπηρεσιών. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται και η περισσότερο συμφέρουσα – οικονομικά – υπηρεσία για τον πελάτη μας.
 

Ενδεικτικά, οι υπηρεσίες μας είναι :
- Σύνταξη καταστατικού
- Διαδικασίες δημοσιότητας : εγγραφή στο ΓΕΜΗ και συντονισμός ενεργειών για την Υπηρεσία μιας Στάσης
- Εισφορά ακινήτων
- Συγκέντρωση εταιρικού κεφαλαίου- συμβουλευτική σε μετόχους
- Οικονομοτεχνικές υπηρεσίες σε συνεργασία με εξέχοντες οικονομολόγους και οίκους, στην Ελλάδα και το εξωτερικό
- Είσοδος – έξοδος εταίρων
- Τροποποιήσεις και κωδικοποίηση καταστατικού
- Μεταβιβάσεις μετοχών
- Σχέσεις των εταίρων μεταξύ τους
- Εταιρική ευθύνη και διαχείριση συνεπειών
- Λύση – εκκαθάριση εταιρειών